Luettavaa

Koiran käytös ja luonne

Ylläpito

Koiran tärkein ominaisuus on sen luonne, kun mietitään koiran asemaa ihmisen seuralaisena. Koiran perimän ja ympäristön yhteisvaikutus muodostavat sen luonteen. Jalostukseen kannattaa valita sellaisia yksilöitä, joilla on ongelmaton luonne ja käyttäytyminen. Tällöin huomioidaan myös koiran oma hyvinvointi, sillä esimerkiksi stressiherkkä koira saa helposti myös muita erilaisia sairauksia. Ympäristövaikutuksista suuri merkitys koiran luonteelle on koiran kokemukset ja olosuhteet pentuaikana.

Luonteen arvioiminen

Koiran luonne kuvaa sitä, miten sillä on taipumus käyttäytyä määrätyissä tilanteissa. Koiran käyttäytymistä eri tilanteissa havainnoimalla saamme viitteitä koiran luonteesta. Kennelliitto on kehittänyt kolme eri tapaa luonteen arvioimiseen: luonnetesti, käyttäytymisen jalostustarkastus ja MH-luonnekuvaus. Menetelmille on yhteistä se, että niissä koira suorittaa ennalta määritellyn radan, jossa se kohtaa erilaisia asioita ja tilanteita. Arviointimenetelmät täydentävät toisiaan. Käyttäytymistä ja luonnetta voidaan määritellä myös muilla erilaisilla tavoilla. Monilla koirayhdistyksillä on rotukohtaisia luonnetestejä ja jalostustarkastuksia, joiden avulla arvioidaan koirien luonne- ja käyttöominaisuuksia. Kasvattajat voivat hyödyntää erilaisia pentutestejä silloin kun he etsivät pennuilleen oikeanlaisia koteja. Eri tiedonkeräysmenetelmien avulla saadaan rakennettua pala palalta kokonaiskuvaa rodun, yksilön ja myös kaikkien koirien käyttäytymisestä ja niiden luonneominaisuuksista. Käyttäytymisen testaaminen on hyödyllistä vain silloin, kun käytettävät menetelmät ovat luotettavia ja sopivat tarkoitukseensa hyvin.

Luonteen jalostus

Rodunomaiset käyttöominaisuudet vaikuttavat monissa roduissa jalostusvalintoihin. Lisäksi eri roduissa ihanteellinen koira on erityyppinen. Esimerkiksi osa roduista on keskimäärin rauhallisempia, ja osa vilkkaampia ja energisempiä. Osa on sosiaalisesti kiinnostuneita vieraista koirista tai ihmisistä, ja osa taas välinpitämättömiä muista kuin omistajastaan. Harrastajien keskuudessa on erilaisia käsityksiä ja toiveita koiran hyvästä luonteesta myös saman rodun sisällä. Kaikilla kasvattajilla ei siis ole yhtenäistä tavoitetta edes luonteen suhteen. Luonteen jalostaminen onkin haastavaa. Luonneominaisuuksien peritymisastetta on vaikeaa arvioida ennakolta, sillä taustalla vaikuttaa suuri määrä erilaisia geenejä. Myös ympäristötekijät vaikuttavat voimakkaasti luonteen kehittymiseen. Perusasiat kannattaakin hoitaa kuntoon. Luonteen ominaisuuksia voi olla myös vaikea arvioida tai mitata.

Jalostusstrategia

Jalostukseen pyritään käyttämään sellaisia koiria, joilla on rodunomainen toimintakyky ja hyvä hermorakenne, jotta on todennäköisempää, että hyvät ominaisuudet periytyisivät jälkeläisille. Jokapäiväistä elämää hankaloittavia luonneominaisuuksia on esimerkiksi arkuus. Myös pelot ja aggressiivisuus ovat ominaisuuksia, joita ei haluta periyttää eteenpäin. Yksittäinen epätavallinen tilanne voi pelästyttää koiran, mutta jos pienetkin ärsykkeet saavat koiran jatkuvasti vihaiseksi tai pelokkaaksi normaaliarjessa eikä koira osaa palautua kiihtymystilastaan, tulkitaan se liialliseksi reagoinniksi. Suurimman osan koirista tulee myös pystyä hyväksymään tietty määrä sosiaalista vuorovaikutusta nykyisessä yhteiskunnassa tavallisesti käyttäytyvien ihmisten kanssa, myös vieraiden. Rotukohtaisissa jalostuksen tavoiteohjelmissa otetaan kantaa rodulle tyypilliseen luonteeseen. Rodulla voi olla myös PEVISA-ohjelmassa käyttöominaisuuksiin ja luonteeseen liittyviä ehtoja. Koiralta voidaan esimerkiksi vaatia tiettyä luonnetestitulosta tai koesuoritusta ennen kuin sen jalostuskäyttö on sallittua.

PEVISA-ohjelma

PEVISA-ohjelma tulee sanoista perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma. Osalla koiraroduista on kyseinen ohjelma, jolloin pentueen kummankin vanhemman tulee täyttää ohjelman asettamat ehdot jo ennen koiran astutusta. Ohjelmassa voidaan vaatia erilaisia terveystutkimuksia, rajoituksia yksilön jälkeläismäärille tai astutuksen ikärajoja tai näiden eri yhdistelmiä. Rotukohtaiset erityisehdot voivat sisältää tietoa esimerkiksi rotuun otosta tai rotumuunnosten risteyttämisestä. Ohjelman tavoitteena on vähentää sellaisten periytyvien sairauksien tai vikojen leviämistä rodun kantaan, jotka alentavat koiran elintoimintoja tai elinkykyä tai muuten huonontavat koiran elämänlaatua. Rotuyhdistys voi liittyä PEVISA-ohjelmaan silloin, kun sillä on Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan hyväksymä jalostuksen tavoiteohjelma. Tavoiteohjelmassa määritellään rodun jalostukselle asetetut painopisteet ja suuntaviivat. Pentue voidaan rekisteröidä Kennelliiton rekisteriin silloin kun pentueen vanhemmat täyttävät rotukohtaiset ehdot.